Skip to content
library-banner

Litreachas

An sgeulaiche
An sgeulaiche

Leabhar 1. Àireamh 1.

Peairt: Clò-bhuailte le Milne, Tannahill is Methven, 1909.

An sgeulaiche
An sgeulaiche

Leabhar 3. An t-Earrach 1911.

Peairt: Clò-bhuailte le Milne, Tannahill is Methven, 1911.

A summer in Skye : thirty years hence.
A summer in Skye : thirty years hence.

Ross, David.

Edinburgh: Printed by Robert Anderson, 1867.

St. Michael and the preacher: a tale of Skye
St. Michael and the preacher: a tale of Skye

MacSiller, Donald, Rev. Minister of the (new) gospel, Portree.

Inverness: Law, Justice & Co., 1883.

Para Pìobaire = Peter the piper:
Para Pìobaire = Peter the piper:

agus sgeulachdan eile le Iain Bàn Òg = and other humorous Gaelic readings by John Whyte

Whyte, John

Glascho: Alasdair MacLabhruinn 's a Mhic, 1925.

Long mhòr nan eilthireach
Long mhòr nan eilthireach

MacLeod, Norman

Gaelic poems
Gaelic poems

with some English translations

Connor, R. D.

Stirling: Printed at the Observer Press, 1928.

Am mosgladh mòr
Am mosgladh mòr

dealbh-chluich-ciùil Cloinne.

MacPhàrlain, Calum

Glascho: An Comunn Gàidhealach, 1925.

Dà dhealbh-chluich Gàidhealach
Dà dhealbh-chluich Gàidhealach

“Mairead”, dealbh-chluich le Gilleasbaig MacCullaich, agus “Rath-Innis”, dealbh-chluich le Iain MacCormaig.

MacCullaich, G. is MacCormaig, I.

Glaschu: An Comunn Gàidhealach, 1924.

Luinneagan Reòbais:
Luinneagan Reòbais:

duanagan gaoil is òrain dhùthcha.

Mac an Fhleisteir, Alasdair

Glascho: Gilleasbaig Mac-na-Ceàrdadh, 1929.

Dain agus òrain
Dain agus òrain

MacLeòid, Iain (An Cùl-cinn, Asainte = Culkein Store, Assynt)

Inbhir Nis: An Eachdraidh Thuathach, 1918.

The warbler:
The warbler:

containing an elegy on the late most noble Marquis of Breadalbane; also a Gaelic song to his lordship's volunteers

Macdougall, John (Àird Ghobhar = Ardgour)

Edinburgh : Printed for the author by D. R. Collie and Son, 1863.

Gaelic poems:
Gaelic poems:

with some English translations

Connor, R. D.

Stirling: Printed at the Observer Press, 1928.

Poems in English, Scotch, and Gaelic on various subjects
Poems in English, Scotch, and Gaelic on various subjects

Walker, John (Lus taobh Loch Laomainn)

Glasgow: Printed by Young, Gallie, 1817.

Òrain Iain Mhorastain, "Gobha na h-Earradh"
Òrain Iain Mhorastain, "Gobha na h-Earradh"

MacLeòid, Calum

Baddeck, Cape Breton: Printed at the Island Reporter office, 1885.

Almanac Gailig
Almanac Gailig

air son 1872, le Calum Cìobair.

Inverness: Noble, 1872.

Cumha leis an Urramach Fraing Mac Bheathain ann an Cille-Chuimein:
Cumha leis an Urramach Fraing Mac Bheathain ann an Cille-Chuimein:

An deigh bàs a mhna, Flòri Chaimbeall, ceud nighean Fir a' Chaolais an Eilean Chola. Air an aon fhonn ri Cumha Chalain Ghlinniuir.

Mac Bheathain, Fraing.

An gaol a bheir buaidh:
An gaol a bheir buaidh:

dealbh-chluich.

MacDhùghaill, Eachann M.

Glaschu: Gilleaspuig Mac-na-Ceàrdadh, 1912.

Duan molaidh air Alasadair MacArtair, à Bharbhric, Taobh Lochodha:
Duan molaidh air Alasadair MacArtair, à Bharbhric, Taobh Lochodha:

le Sìne NicBheathain, banntrach Dhòmhnuill Chaimbeil, am Bàrrantuim.

NicBheathain, Sìne.

Oban: Printed by the Oban Times Limited, [s.d.].

MacDonald bards from mediaeval times.
MacDonald bards from mediaeval times.

Macdonald, Keith Norman

Edinburgh: Norman MacLeod, 1900.

Litrichean Alasdair Mhòir
Litrichean Alasdair Mhòir

MacLeòid, Iain N.

Steòrnabhagh: Cuairtear Steornabhaigh, 1932.

Guthan o na beantaibh = Voices from the hills
Guthan o na beantaibh = Voices from the hills

a memento of the Gaelic rally, 1927.

MacDonald, John (deas.). Foillseachadh:

Glasgow: An Comunn Gàidhealach, 1927.

Bàrd Bharabhais:
Bàrd Bharabhais:

dàin, òrain is sgeulachdan le Dòmhnull MacDhòmhnuill, gobha ann am Barabhas.

MacDhòmhnuill, Dòmhnuill

Glaschu: Alasdair MacLabhruinn is a Mhic, 1920.

Òrain le Donnchadh Dòmhnallach
Òrain le Donnchadh Dòmhnallach

Dòmhnallach, Donnchadh (Bàrd Dhùn Bheagan).

Robinson Crusoe
Robinson Crusoe

Eadar-theangachadh de Robinson Crusoe a chaidh fhoillseachadh sa phàipear-naidheachd Mac-Talla.

Defoe, Daniel

Sydney, Cape Breton: Mac-Talla, 1903.

  200 Creideamh

  Earail Dhurachdach Sgrìobhadair:  Alleine, Ioseph
  Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
  E. Collie. 1822
  Faidhle pdf
  Eachdraidh Sgriobtural Ioseiph Foillseachadh:  Dùn Eideann:
  D. R. . Collie.
  Faidhle pdf
  Dealbh an Leabhair An Dreuchd Airson Frithealaidh
  a Chomanachaidh Naoimh

  A’ chiad reachd thar an fhichead
  de reachdan Eaglais na h-Alba
  Sgrìobhadair:  An Eaglais Easbaigeach ann an Alba
  Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
  J. Goldie and Co. 1847
  Faidhle pdf
  Faidhle doc
  Faidhle txt
  Dealbh an Leabhair Ùrnaighean Èisdeachd airson Chloinne
  Leabhar beag le ùrnaighean airson chloinne
  Sgrìobhadair: An Eaglais Chaitligeach
  Foillseachadh: Clapham:
  Clodh N. Ealasaid, 1888
  Faidhle pdf
  Faidhle doc
  Faidhle txt
  Dealbh an Leabhair Riaghailtean Sdiuraidh na Beatha Criosduidh
  Comhairle air ùrnaigh, creideamh, agus cleachdaidhean Crìosdail
  Sgrìobhadair:  Alastair Maclauruinn
  Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
  T. Stiubhart: , 1816
  Faidhle pdf
  Faidhle doc
  Faidhle txt
  Dealbh an Leabhair Laoidhean Caitliceach airson Chloinne
  Cruinneachadh laoidhean ri cleachdadh ann an suidheachdainn diofraichte lethid aifreann, Nollaig, Reul Aluinn a’ Chuain
  Sgrìobhadair:  An Eaglais Caitligeach
  Foillseachadh:  Oban:
  “Oban Times” Office, Esplanade, 1889.
  Faidhle pdf
  Faidhle doc
  Faidhle txt
  Beachdan Aithghearr
  “Mu farsaingeachd iobairt-reitich Chriosd; feumalachd obair an spioraid naoimh agus creidimh, le co-chur na nithe sin; maille ri laodhean spioradail”.
  Sgrìobhadair: Farcharson, Gilleasbuig.
  Foillseachadh: Glaschu, J. & P. Caimbeul
  Faidhle pdf
  Instruction For Young Enquirers Sgrìobhadair: Innes, William.
  Foillseachadh: Dùn Eideann, 1827
  Faidhle pdf
  Deagh Shaighdear
  Eachdraidh-beatha Rob Annan
  Sgrìobhadair: MacaPersain, Iain
  Foillseachadh:  Peairt:
  Donnchadh MacMhathain 1869.
  Faidhle pdf
  Dealbh an Leabhair Laoidhean Bean Torra Dhamh
  Laoidhean sgrìobhte le Màiri Nic a’ Phearsain, Srath Spè, anns an 18mh linn
  Sgrìobhadair:  Clark, Mary, formerly MacPherson.
  Foillseachadh:  Inbhirnis: 1902
  Faidhle pdf
  Faidhle doc
  Faidhle txt
  Iùl a’ Chriosdaidh
  Eadar theangachadh dhen  “Roman Catholic Service Book”
  Sgrìobhadair:  McAnToisich, Uilleam & McRaing, Raonull.
  Foillseachadh:  Lunnain: 1844
  Faidhle pdf
  Journal of Itinerating Exertions, Volume 1.
  Bha Dùghall Sinclair na shearmonaiche Baptist stèidhichte ann am Bellanoch agus Ceann Loch Gilp a chaidh a Chanada ann an 1831. Tha an leabhar seo mu dheidhinn mar a chaidh e mun cuairt air Earra-Ghaidheil agus na h-eileanan a’ searmonachadh eadar 1814 gu 1817.
  Sgrìobhadair: Sinclair, Dugald.
  Foillseachadh: Dùn Eideann, Andrew Balfour,  1814
  Faidhle.pdf
  Dealbh an Leabhair Trì Searmonan
  1) Bruadar mna Phialait
  2) Mealladh air a Sgaoileadh
  3) Frithealaidhean Diadhaidh ris Nach Robh Sùil
  Sgrìobhadair:  Spurgeon, C. H. (Charles Haddon), 1834-1892.
  Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
  Turnbull agus Spears, 1882
  Faidhle pdf
  Faidhle doc
  Faidhle txt
  Dealbh an Leabhair Imcheisd Eaglais na h-Alba
  Beach air Madadh alluidh air a rusgadh dhe chomhdach
  Sgrìobhadair: n/a
  Foillseachadh: Elgin, R Johnston, 1828
  Faidhle pdf
  Dealbh an Leabhair Steath Litrichean
  Beachd air grìomh Eaglais na h-Alba
  Sgrìobhadair: Hill, Rowland, A.M.
  Foillseachadh: Dùn Èideann, J Ritchie, 1799
  Faidhle pdf
  Dealbh an Leabhair Litir le John Hamilton gu Sir George Sinclair, Bart.
  Beachd air gnìomh Eaglais na h-Alba
  Sgrìobhadair: John Hamilton, Advocate
  Foillseachadh: Dùn Èideann, Bell & Bradfute, 1842
  Faidhle pdf
  Eachdraidh-bheatha John MacRae
  Eachdraidh-bheatha le searmonan na broinn
  Sgrìobhadair: Nicolson, Rev Nicol
  Foillseachadh: Inbhir Nis, George Young, 1895
  Faidhle pdf
  footer-smo-student-collage
  © Sabhal Mòr Ostaig | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578