Skip to content
library-banner

Litreachas

An sgeulaiche
An sgeulaiche

Leabhar 1. Àireamh 1.

Peairt: Clò-bhuailte le Milne, Tannahill is Methven, 1909.

An sgeulaiche
An sgeulaiche

Leabhar 3. An t-Earrach 1911.

Peairt: Clò-bhuailte le Milne, Tannahill is Methven, 1911.

A summer in Skye : thirty years hence.
A summer in Skye : thirty years hence.

Ross, David.

Edinburgh: Printed by Robert Anderson, 1867.

St. Michael and the preacher: a tale of Skye
St. Michael and the preacher: a tale of Skye

MacSiller, Donald, Rev. Minister of the (new) gospel, Portree.

Inverness: Law, Justice & Co., 1883.

Para Pìobaire = Peter the piper:
Para Pìobaire = Peter the piper:

agus sgeulachdan eile le Iain Bàn Òg = and other humorous Gaelic readings by John Whyte

Whyte, John

Glascho: Alasdair MacLabhruinn 's a Mhic, 1925.

Long mhòr nan eilthireach
Long mhòr nan eilthireach

MacLeod, Norman

Gaelic poems
Gaelic poems

with some English translations

Connor, R. D.

Stirling: Printed at the Observer Press, 1928.

Am mosgladh mòr
Am mosgladh mòr

dealbh-chluich-ciùil Cloinne.

MacPhàrlain, Calum

Glascho: An Comunn Gàidhealach, 1925.

Dà dhealbh-chluich Gàidhealach
Dà dhealbh-chluich Gàidhealach

“Mairead”, dealbh-chluich le Gilleasbaig MacCullaich, agus “Rath-Innis”, dealbh-chluich le Iain MacCormaig.

MacCullaich, G. is MacCormaig, I.

Glaschu: An Comunn Gàidhealach, 1924.

Luinneagan Reòbais:
Luinneagan Reòbais:

duanagan gaoil is òrain dhùthcha.

Mac an Fhleisteir, Alasdair

Glascho: Gilleasbaig Mac-na-Ceàrdadh, 1929.

Dain agus òrain
Dain agus òrain

MacLeòid, Iain (An Cùl-cinn, Asainte = Culkein Store, Assynt)

Inbhir Nis: An Eachdraidh Thuathach, 1918.

The warbler:
The warbler:

containing an elegy on the late most noble Marquis of Breadalbane; also a Gaelic song to his lordship's volunteers

Macdougall, John (Àird Ghobhar = Ardgour)

Edinburgh : Printed for the author by D. R. Collie and Son, 1863.

Gaelic poems:
Gaelic poems:

with some English translations

Connor, R. D.

Stirling: Printed at the Observer Press, 1928.

Poems in English, Scotch, and Gaelic on various subjects
Poems in English, Scotch, and Gaelic on various subjects

Walker, John (Lus taobh Loch Laomainn)

Glasgow: Printed by Young, Gallie, 1817.

Òrain Iain Mhorastain, "Gobha na h-Earradh"
Òrain Iain Mhorastain, "Gobha na h-Earradh"

MacLeòid, Calum

Baddeck, Cape Breton: Printed at the Island Reporter office, 1885.

Almanac Gailig
Almanac Gailig

air son 1872, le Calum Cìobair.

Inverness: Noble, 1872.

Cumha leis an Urramach Fraing Mac Bheathain ann an Cille-Chuimein:
Cumha leis an Urramach Fraing Mac Bheathain ann an Cille-Chuimein:

An deigh bàs a mhna, Flòri Chaimbeall, ceud nighean Fir a' Chaolais an Eilean Chola. Air an aon fhonn ri Cumha Chalain Ghlinniuir.

Mac Bheathain, Fraing.

An gaol a bheir buaidh:
An gaol a bheir buaidh:

dealbh-chluich.

MacDhùghaill, Eachann M.

Glaschu: Gilleaspuig Mac-na-Ceàrdadh, 1912.

Duan molaidh air Alasadair MacArtair, à Bharbhric, Taobh Lochodha:
Duan molaidh air Alasadair MacArtair, à Bharbhric, Taobh Lochodha:

le Sìne NicBheathain, banntrach Dhòmhnuill Chaimbeil, am Bàrrantuim.

NicBheathain, Sìne.

Oban: Printed by the Oban Times Limited, [s.d.].

MacDonald bards from mediaeval times.
MacDonald bards from mediaeval times.

Macdonald, Keith Norman

Edinburgh: Norman MacLeod, 1900.

Litrichean Alasdair Mhòir
Litrichean Alasdair Mhòir

MacLeòid, Iain N.

Steòrnabhagh: Cuairtear Steornabhaigh, 1932.

Guthan o na beantaibh = Voices from the hills
Guthan o na beantaibh = Voices from the hills

a memento of the Gaelic rally, 1927.

MacDonald, John (deas.). Foillseachadh:

Glasgow: An Comunn Gàidhealach, 1927.

Bàrd Bharabhais:
Bàrd Bharabhais:

dàin, òrain is sgeulachdan le Dòmhnull MacDhòmhnuill, gobha ann am Barabhas.

MacDhòmhnuill, Dòmhnuill

Glaschu: Alasdair MacLabhruinn is a Mhic, 1920.

Òrain le Donnchadh Dòmhnallach
Òrain le Donnchadh Dòmhnallach

Dòmhnallach, Donnchadh (Bàrd Dhùn Bheagan).

Robinson Crusoe
Robinson Crusoe

Eadar-theangachadh de Robinson Crusoe a chaidh fhoillseachadh sa phàipear-naidheachd Mac-Talla.

Defoe, Daniel

Sydney, Cape Breton: Mac-Talla, 1903.

    footer-smo-student-collage
    © Sabhal Mòr Ostaig | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578