Skip to content
library-banner

History

Highland patriots
Highland patriots

Ajax (Rev. Donald MacCallum)

Inverness: The Highland News Printing and Publishing Works, 1909.

Position of the Bernesdale crofters from 1843 to 1883,
Position of the Bernesdale crofters from 1843 to 1883,

and progress of the Land League in 1884-85.

Inverness: Printed at the Scottish Highlander office, 1885.

A summer in Skye : thirty years hence.
A summer in Skye : thirty years hence.

Ross, David.

Edinburgh: Printed by Robert Anderson, 1867.

Frìthean nam fiadh:
Frìthean nam fiadh:

's an àm a tha seachad, a tha làthair, 's a tha ri teachd.

Malcolm, Deòrsa (Ionar-Ghairidh)

 

The Idrigil crofters:
The Idrigil crofters:

speech by Rev. Donald MacCallum, Lochs

MacCallum, Donald, Rev.

Machraichean mòra Chanada
Machraichean mòra Chanada

dorus fosgailte do'n Ghàidhealtachd. Aithris air mar a dh' àiticheadh Canada le sluagh na h-Alba, na cothroman a tha an-diugh a' feitheamh air daoine na Gàidhealtachd a thig gu Canada-an-iar - air an cur fa chomhair an leughadair le Ailghinn La Bhruinn.

La Bhruinn, Ailghinn

Ottawa: Ùghdarras Àrd-uachdranachd Chanada, 1907.

Fiosrachadh
Fiosrachadh 'o'n luchd-riaghlaidh mo dheighinn Chanada

Canada: Clò-bhuailte le Ùghdarras Pàrlamaid Chanada, 1892.

Weeping in the Isles:
Weeping in the Isles:

or the death of the girls who were taken from the Isle of Skye to England in May, 1852...

Forbes, John, Rev., (Minister of Sleat, Isle of Skye).

Edinburgh: Alexander C. Moodie, 1953.

    footer-smo-student-collage
    © Sabhal Mòr Ostaig | Sabhal Mòr Ostaig is a registered charity in Scotland: No. SC002578