Skip to content
library-banner

Litreachas

Scottish Bibliographies Online  (National Library of Scotland)

Bibliography of Scottish Literature in Translation (BOSLIT) ‘pròiseact mòr-inntinneach airson stòr-data a chruthachadh le eadar-theangachaidhean air litreachas na h-Alba.

Ùghdaran

The Write Stuff ‘ Leabharlann Nàiseanta na h-Alba ‘ Dealbhan de sgrìobhadairean Albannach is Somhairle MacGillEain is Deòrsa Mac Iain Deòrsa nam measg, air an togail le Gordon Wright.

Scottish Authors ‘ Fiosrachadh air ùghdaran Albannach le Comann nan Leabharlann Albannach. Tha eachdraidhean-beatha ann air 79 sgrìobhadairean Albannach is Alasdair Mac Mhaighstir Alasdair and Donnchadh Bàn nam measg, le ceanglaichean eile cuideachd.  http://www.slainte.org.uk/cilips/publications/scotauth/scauhome.htm

Robert Burns ‘ Leabharlann Nàiseanta na h-Alba ‘ Fiosrachadh air beatha, obair is dìleab Bàrd Nàiseanta na h-Alba, a’ gabhail a-steach stuth bho chruinneachaidhean an Leabharlainn fhèin. Tha faidhleachan-fuaime ann cuideachd.

Neil M. Gunn ‘ mar chuimhneachan air an ùghdar, Neil M. Gunn (1891-1973).

R L Stevenson ‘ Leabharlann Nàiseanta na h-Alba ‘ Dealbhan àlainn bho na leabhraichean aig R.L. Stevenson, aon de na sgrìobhadairean as ainmeile bhon 19mh linn.

Consider the Lilies ‘ Tha an làrach fhoghlaim seo aig a’ BhBC a’ toirt sùil air na sgilean a tha riatanach airson nobhal a sgrùdadh, a’ cleachdadh ‘Consider the Lilies’ le Iain Mac a’ Ghobhainn mar eisimpleir.

Ceanglaichean Albannach

The Scottish Poetry Library

The Association of Scottish Literary Studies ‘ Tha an comann seo airson rannsachadh, teagasg is sgrìobhadh a bhrosnachadh ann an litreachas na h-Alba, agus am measg cànanan na h-Alba cuideachd. Tha ceanglaichean ann cuideachd ris na bhios an comann a’ foillseachadh agus ri goireasan feumail airson oileanaich.

Leabhar Dhèir Tha an làrach seo a’ gabhail a-staigh dà phròiseact eadar dhealaichte stèidhichte air Leabhar Dhèir. ‘S e ‘The Book of Deer Manuscript’ a’ chiad fhear, anns a bheil 84 duilleagan le dealbhan agus an tasglann acadaimigeach a tha a’ dol am meud fhathast.

‘S e The Book of Deer Project an dara fear. ‘S e seo pròiseact coimhearsnachd agus tha e aig cridhe na h-iomairt airson an rannsachaidh as ùire agus leasachadh choimhearsnachdan ann an taobh an Ear-thuath na h-Alba.

Murthly Hours ‘ Leabharlann Nàiseanta na h-Alba ‘ Faodar sùil a thoirt air gach duilleig den leabhar-ùrnaigh seo bho 1280 ‘ aon de na sgrìobhainnean as fheàrr a th’ againn ann an Alba bho na Meadhan-Aoisean.

Scottish Corpus of Texts and Speech (SCOTS) Tha am pròiseact SCOTS airson cruinneachadh de sgrìobhainnean dealain a chruthachadh a bhuineas do chleachdadh cànain ann an Alba (ann am Beurla Shasannach is Beurla Ghallda an toiseach, agus ann an Gàidhlig is cànanan na coimhearsnachd san àm ri teachd).

Ceanglaichean ri Cruinneachaidhean loidhne

Internet Archive

Project Gutenberg (còrr is 9000 sgrìobhainn, aig meud leabhair)

CELT Corpus of Electronic Texts ‘ Goireas air-loidhne airson eachdraidh, litreachas is poileataics na h-Èireann. Tha stòr-dàta feumail ann airson rannsachadh a dhèanamh air sgrìobhainnean eachdraidheil is sgrìobhainnean an latha an-diugh.

Electronic Text Collections in Western European Literature ‘ ceanglaichean ri sgrìobhainnean Eòrpach ann an cànanan eile seach Beurla

The Online Medieval and Classical Library (Sagas)

EGIL: electronic gateway for Icelandic literature
Pròiseact a tha a’ cur taic ri rannsachadh air cuspairean co-cheangailte ris na Lochlannaich agus Innis Tile.

footer-smo-student-collage
© Sabhal Mòr Ostaig | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578