Skip to content
library-banner

800 – Litreachas

Robinson Crusoe Eadar-theangachadh dhen leabhar ainmeil air a fhoillseachadh san paipear naidheachd Gàidhlig Mac-Talla ann an sreath. Sgrìobhadair: Defoe, Daniel Foillseachadh: Sydney, Canada : Mac-Talla Faidhle.pdf
Òrain le Donnchadh Dòmhnallach Bho làmh sgriobhainnean le bàrd Dhùn Bheagan a bha càirdeach ris na Bàird Ghleann Dàil. Sgrìobhadair: Domhnallach, Donnchadh Faidhle pdf
Dealbh an Leabhair Bàrd Bharabhais Cruinneachadh de dhàin, òrain agus bardachd à Barabhas a chaidh fhoillseachadh ann an 1920. Sgrìobhadair:  Macdonald, Donald of Barvas, Lewis. Foillseachadh:  Glasgow, Scotland : A. MacLaren & Sons, 1920 Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair Guthan o na Beantaibh Cruinneachadh de bhàrdachd, sgeulachadan, litrichean is eile bho 1927 leis a’ Chomunn Ghàidhealach. Sgrìobhadair:  MacDonald, John, 1886- comp. Foillseachadh:  Glasgow : An Comunn Gaidhealach (The Highland Association), 1927. Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair Litrichean Alasdair Mhòir Litreachan gu luchd-turais anns an Eilean Fhada le fiosrachadh air mòran chuspairean ionadail. Sgrìobhadair:   Macleoid, Iain N. Foillseachadh:  Stornoway: Cuairtear Steornabhaigh, ; 1932 Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair MacDonald Bards Fiosrachadh air bàird Chlann Dòmhnaill anns na meadhan aoisean. Sgrìobhadair:  Macdonald, Keith Norman, b. 1834. Foillseachadh:  Glasgow : Alex. MacLaren & Sons, 1929, c1900. Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair Duan Molaidh air Alasadair MacArtair Òran le comharrachadh Sol-Fa. Sgrìobhadair:  Nic Bheathain, Sine (MacBean, Jean). Foillseachadh:   Oban: Oban Times Limited [s.d.] Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair An Gaol a Bheir Buaidh Dealbh-chluich le seachdnar luchd-chluiche Sgrìobhadair:   MacDhùghaill, Eachann M. Foillseachadh:   Glaschu : Mac-na-Ceardadh, 1912. Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair Cumha Dàn mu dheidhinn bàs bean a’ bhàird. Sgrìobhadair:  Mac Bheathain, Fraing, An t-Urramach. Foillseachadh:  [S.l., s.n.], 1856. Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair Almanac Gailig Almanac bho 1872 Sgrìobhadair:  Ciobair, Calum. Foillseachadh: Inverness: Noble, 1872. Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair Gobha na h-Earradh Sgrìobhadair: Foillseachadh: Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
Dealbh an Leabhair Poems in English, Scotch, and Gaelic on Various Subjects Sgrìobhadair:  Walker, John, farmer. Foillseachadh:   Glasgow: Printed by Young, Gallie; sold by M. Ogle, 1817. Faidhle pdf Faidhle doc Faidhle txt
dealbh an leabhair Gaelic poems Leabhar dà-chananach de Bhàrdach Sgìobhadair:  Connor, R. D. Foillseachadh:  Struibhle: 1928 Faidhle pdf
dealbh an leabhair The Warbler : Marbhrainn airson am Marcas Bhràghad Albainn,  le òran Sgìobhadair: Macdougall, John, fl. 1863. Foillseachadh:   Dùn Èideann : Printed for the author, 1863 (Edinburgh : D.R. Collie) Faidhle pdf
dealbh an leabhair Dain agus Òrain Cruinneachadh de dh’ òrain ‘s dain air caochladh cuspairean Sgìobhadair:  McLeòid, Iain Foillseachadh:   Inbhir Nis : An Eachdraidh Thuathach, 1907. Faidhle pdf
dealbh an leabhair Luinneagan reòbais Duanagan gaoil is òrain dhùthcha Sgìobhadair: Mac an Fhleisteir, Alasdair Foillseachadh: Glaschu: Gilleasbaig  Mac-na-Ceardadh,  27a  Sraid  Cadogan, 1929. Faidhle pdf
dealbh an leabhair Da dhealbh-chluich Gaidhealach “Mairead”, Dealbh-chluich airson naoi pearsachan le Gilleasbaig MacCullaich, agus “Rath-Innis”, Dealbh-chluich airson aon pearsach fichead le Iain MacCormaig. Sgrìobhadair: MacCullaich, G & MacCormaig, I Foilseachadh: Glaschu: An Comunn Gaidhealach, 1924 Faidhle pdf
dealbh an leabhair An Lon Mhor nan Eilthireach Sgeul goirid Sgìobhadair:    Macleod, Norman, teacher of Gaelic, 1783-1862. Foillseachadh:   [s.l. : s.n., 18–] Faidhle pdf
dealbh an leabhair Measan milis as an lios Òrain le comharrachadh Sol-Fa. Sgìobhadair:  Anderson, Eoghan, d. 1909. Foillseachadh:   Glaschu : Gilleasbuig Mac-na-Ceardadh, 1925. Faidhle pdf
Dealbh an leabhair Poems and Songs, Spiritual Vision Dain agus Òrain Sgìobhadair:   McLeòid, Iain Foillseachadh:  Inbhir Nis : An Eachdraidh Thuathach, 1918. Faidhle pdf
Dealbh an leabhair Para Piobaire Para Piobaire agus sgeulachdan eile, le Iain Ban. Sgìobhadair:  Whyte, John Foillseachadh:  Glascho:  A. Mac Labhruinn ‘s a mhic, 1925. Faidhle pdf
Picture of the book Am Mosgladh Mor Dealbh-chliuche Ciùl Cloinne airson ochd pearsachan sgrìobhadair:  MacPharlain, Calum Foillseachadh: An Comunn Gaidhealach, c 1925 Faidhle pdf
footer-smo-student-collage
© Sabhal Mòr Ostaig | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578