Skip to content
library-banner

Creideamh

      
 Earail Dhurachdach Sgrìobhadair:  Alleine, Ioseph
Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
E. Collie. 1822
 Faidhle pdf
      
 Eachdraidh Sgriobtural Ioseiph Foillseachadh:  Dùn Eideann:
D. R. . Collie.
 Faidhle pdf
      
 An Dreuchd Airson Frithealaidh
a Chomanachaidh Naoimh

A’ chiad reachd thar an fhichead
de reachdan Eaglais na h-Alba
 Sgrìobhadair:  An Eaglais Easbaigeach ann an Alba
Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
J. Goldie and Co. 1847
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
      
 Ùrnaighean Èisdeachd airson Chloinne
Leabhar beag le ùrnaighean airson chloinne
 Sgrìobhadair: An Eaglais Chaitligeach
Foillseachadh: Clapham:
Clodh N. Ealasaid, 1888
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
      
 Riaghailtean Sdiuraidh na Beatha Criosduidh
Comhairle air ùrnaigh, creideamh, agus cleachdaidhean Crìosdail
 Sgrìobhadair:  Alastair Maclauruinn
Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
T. Stiubhart: , 1816
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
      
 Laoidhean Caitliceach airson Chloinne
Cruinneachadh laoidhean ri cleachdadh ann an suidheachdainn diofraichte lethid aifreann, Nollaig, Reul Aluinn a’ Chuain
 Sgrìobhadair:  An Eaglais Caitligeach
Foillseachadh:  Oban:
“Oban Times” Office, Esplanade, 1889.
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
      
 Beachdan Aithghearr
“Mu farsaingeachd iobairt-reitich Chriosd; feumalachd obair an spioraid naoimh agus creidimh, le co-chur na nithe sin; maille ri laodhean spioradail”.
 Sgrìobhadair: Farcharson, Gilleasbuig.
Foillseachadh: Glaschu, J. & P. Caimbeul
 Faidhle pdf
      
 Instruction For Young Enquirers Sgrìobhadair: Innes, William.
Foillseachadh: Dùn Eideann, 1827
 Faidhle pdf
      
 Deagh Shaighdear
Eachdraidh-beatha Rob Annan
 Sgrìobhadair: MacaPersain, Iain
Foillseachadh:  Peairt:
Donnchadh MacMhathain 1869.
 Faidhle pdf
      
 Laoidhean Bean Torra Dhamh
Laoidhean sgrìobhte le Màiri Nic a’ Phearsain, Srath Spè, anns an 18mh linn
 Sgrìobhadair:  Clark, Mary, formerly MacPherson.
Foillseachadh:  Inbhirnis: 1902
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
      
 Iùl a’ Chriosdaidh
Eadar theangachadh dhen  “Roman Catholic Service Book”
 Sgrìobhadair:  McAnToisich, Uilleam & McRaing, Raonull.
Foillseachadh:  Lunnain: 1844
 Faidhle pdf
      
 The Men Of The Lews
Eachdraidhean-beatha dhen daoine diadhaidh ann an Leòdhas.

 

 Sgrìobhadair: MacFarlane, Norman, C.
Foillseachadh: Steornabhagh: “Gazette” Office, 1924
 Faidhle pdf
      
 Journal of Itinerating Exertions, Volume 1.
Bha Dùghall Sinclair na shearmonaiche Baptist stèidhichte ann am Bellanoch agus Ceann Loch Gilp a chaidh a Chanada ann an 1831. Tha an leabhar seo mu dheidhinn mar a chaidh e mun cuairt air Earra-Ghaidheil agus na h-eileanan a’ searmonachadh eadar 1814 gu 1817.
 Sgrìobhadair: Sinclair, Dugald.
Foillseachadh: Dùn Eideann, Andrew Balfour,  1814
 Faidhle.pdf
      
Trì Searmonan
1) Bruadar mna Phialait
2) Mealladh air a Sgaoileadh
3) Frithealaidhean Diadhaidh ris Nach Robh Sùil
 Sgrìobhadair:  Spurgeon, C. H. (Charles Haddon), 1834-1892.
Foillseachadh:  Dùn Èideinn:
Turnbull agus Spears, 1882
 Faidhle pdf
Faidhle doc
Faidhle txt
      
 Imcheisd Eaglais na h-Alba
Beach air Madadh alluidh air a rusgadh dhe chomhdach
 Sgrìobhadair: n/a
Foillseachadh: Elgin, R Johnston, 1828
 Faidhle pdf
      
 Steath Litrichean
Beachd air grìomh Eaglais na h-Alba
 Sgrìobhadair: Hill, Rowland, A.M.
Foillseachadh: Dùn Èideann, J Ritchie, 1799
 Faidhle pdf
      
 Litir le John Hamilton gu Sir George Sinclair, Bart.
Beachd air gnìomh Eaglais na h-Alba
 Sgrìobhadair: John Hamilton, Advocate
Foillseachadh: Dùn Èideann, Bell & Bradfute, 1842
 Faidhle pdf
      
 Eachdraidh-bheatha John MacRae
Eachdraidh-bheatha le searmonan na broinn
 Sgrìobhadair: Nicolson, Rev Nicol
Foillseachadh: Inbhir Nis, George Young, 1895
 Faidhle pdf
footer-smo-student-collage
© Sabhal Mòr Ostaig | Tha Sabhal Mòr Ostaig na carthannas clàraichte an Alba · No. SC002578